• Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; w szczególności Klientem może być Konsument lub Jednoosobowy Przedsiębiorca;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Jednoosobowy Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży Towaru, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w Rozdziale 4 – Prawo odstąpienia od Umowy – Ustawy o prawa konsumenta;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego markvians.pl;

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem markvians.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest chwila złożenia Zamówienia;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

12. Sprzedający – strona Umowy sprzedaży z Klientem, sprzedający Towar i będąca właścicielem Sklepu, to jest: Mark Vians Spółka z o.o., ul.Wilanowska 1 lok 10,05-520 Konstancin-Jeziorna NIP 1231518097 , REGON 523070286 , KRS 0000991039  .


II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem markvians.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy royalfashion.pl, działający pod adresem www.royalfashion.pl, prowadzony jest przez Mark Vians Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,ul.Wilanowska 1 lok 10, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000991039, NIP: 1231518097 , REGON: 0000991039. Kapitał zakładowy wynosi 1000,00 zł.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer typu desktop lub laptop, smartfon lub tablet, wymagany dostęp do Internetu.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa royalfashion.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.royalfashion.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Markvians.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez markvians.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię markvians.pl. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody markvians.pl.

 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla markvians.pl,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową markvians.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z markvians.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze Zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania pełnego Zamówienia bądź jego części po trzech dniach od próby kontaktu z Klientem. W przypadku zamówień opłaconych formą przedpłaty koszty niezrealizowanej części Zamówienia zwracane są na konto, z którego zostało ono opłacone. W przypadku zamówień z wybraną formą płatności przy odbiorze koszt Zamówienia zostaje pomniejszony o jego niezrealizowaną część.


V. Dostawa

1. Sklep realizuje dostawę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej . Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich, Sklep nie przewiduje możliwości samodzielnego odbioru zakupionych towarów (odbioru osobistego).

3. Dla Klientów zamawiających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są to:

 • Firma kurierska InPost (przywidywany czas dostawy: 1 dzień);
 • Paczkomaty InPost (przywidywany czas dostawy: 1 dzień);
 • Firma kurierska Poczta Polska (przywidywany czas dostawy: 1 dzień)
 • Punkty odbioru Poczta Polska (przywidywany czas dostawy: 1 dzień)
 • Firma kurierska DHL (przywidywany czas dostawy: 1 dzień)
 • Punkty odbioru DHL (przywidywany czas dostawy: 1 dzień)

4. Dla Klientów zamawiających na teren państw wymienionych w pkt.1, włączając teren Rzeczypospolitej Polskiej jest to:

 • firma kurierska DHL (dostawa do 5 dni).

5. Przez termin "dzień" rozumie się dzień roboczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączając soboty i niedziele. Termin realizacji dostawy liczony jest od momentu nadania przesyłki przez Sklep. Czas realizacji zamówień w Sklepie wynosi do 24 godzin roboczych. Realizacja zamówień dokonanych po godz. 14.00 przechodzi na kolejny dzień.

6. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłaszanie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej. *w przypadku zamówienia więcej niż 7 par, zamówienie zostanie zapakowane w karton, aby lepiej chronić produkty. Standardowo karton ma rozmiar 60x60x30, ale postaramy się go dopasować do zawartości zamówienia.

7. Koszt wysyłki uzależniony jest od wyboru firmy kurierskiej. 

8. Sklep informuje, iż nie ma wpływu na czas dostarczenia i pracę firm kurierskich, o których mowa w pkt. 2. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki Sklep prosi o kontakt z infolinią.


VI. Ceny i metody płatności

1. Klient ma możliwość wyboru odpowiadającej mu waluty.

W sklepie dostępne są cztery możliwości wyboru walut: polski złoty (ZŁ). Ceny Towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Zamawiając dostawę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej możecie Państwo wybrać formy płatności:

 • przelew tradycyjny: Mark Vian Sp. z. o. o. ul.Wilanowska 10 lok 1,05-520 Konstancin Jeziorna 98 1160 2202 0000 0005 4191 8737 Millenium Bank;
 • płatność w systemie PayPal ;
 • płatność w systemie Przelewy24;
 • płatność w systemie imoje
 • płatność gotówką przy odbiorze.

3. Zamawiając dostawę na terenie Europy: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch bądź Wielkiej Brytanii dostępne są formy płatności w systemie PayPal oraz w systemie PayU.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówień nieopłaconych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

5. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu Towaru wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sklep zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

6. Sklep wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

8. Klient jest uprawniony do wycofania powyższej akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w drodze przesłania na adres Sklepu (Dane teleadresowe z pkt. VII ust. 2 Regulaminu oświadczenia w formie pisemnej o rezygnacji lub elektronicznie na adres mail: kontakt@royalfashion.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sklep traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.


VII. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Jednoosobowym przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta).

2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia tj. od dnia złożenia Zamówienia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od daty złożenia zamówienia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy prosimy Państwa o poinformowanie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą bądź pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Dane adresowe oraz teleadresowe:
Sklep Mark Vians.pl
ul.Wilanowska 10 lok 1
05-520 Konstancin Jieziorna
Nr.tel.: +48 787916160
Adres e-mail: kontakt@markvians.pl

4. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej markvians.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). W pudełku ze zwracanym przedmiotem powinien znajdować się wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Zalecamy także dołączenie paragonu fiskalnego wystawionego podczas sprzedaży przedmiotu -jednocześnie informujemy, iż dołączenie paragonu nie jest obowiązkowe.

5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W związku z obrotem bezgotówkowym w Sklepie - Sklep zastrzega sobie prawo do nie odbierania przesyłek za pobraniem.

6.Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Jednoosobowego jest wyłączone w szczególności w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


VIII. Skutki odstąpienia od umowy.

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient zadeklarował skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.

2. Koszty odsyłanych produktów zwracane są na konto, z którego zamówienie zostało opłacone bądź na podany na formularzu odstąpienia od umowy numer rachunku bankowego/ saldo Klienta w sklepie markvians.pl. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Koszty wysyłki zwracanych (na podstawie prawa odstąpienia od umowy) towarów do Sklepu ponosi Klient. Sklep zastrzega również prawo do nie odbierania przesyłek wysłanych do punktów odbioru.

4. Jeśli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał opcję „eZwroty Poczta Polska”, to kwota nadania paczki zwrotnej wynosząca 12 zł (słownie: dwanaście złotych) zostanie automatycznie odliczona od wartości produktów zwracanych przez Konsumenta.

Szanowny kliencie, w momencie skorzystania z przesyłek sklepu na (opcja dostępna jedynie dla Klientów zarejestrowanych w Sklepie, którzy dokonali zakupów jako zalogowani Klienci) ostatniej stronie wygenerowanego zwrotu znajdziesz kod nadania, który należy umieścić na przesyłce, a kolejno nadać w Paczkomacie InPost. Nie wysyłamy kuriera po przesyłki zwrotne.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (PRAWO DO ZWROTU) W SKLEPIE MARKVIANS.PL

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument oraz Przedsiębiorca Jednoosobowy ma 14 dni na zwrot towaru na podstawie prawa odstąpienia od umowy.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Klient, któremu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


IX. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Jednoosobowym:

1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje można składać:

 • na piśmie na adres: Mark Vians Sp. Z o.o. , ul.Wilanowska 10 lok 1, 05-520, Konstancin Jeziorna;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@markvians.pl.
 • przez formularz reklamacyjny, który dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w Sklepie.

 

3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

4. Wadliwy Towar w pierwszej kolejności może być sklep naprawiany bądź wymieniany, jeśli jednak żadna z opcji nie jest możliwa do spełnienia przez Sklep, Klient może ubiegać się o obniżenie ceny wadliwego Towaru w przypadku wad nieistotnych bądź odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku wad istotnych Towaru. Charakter istotności bada się w zależności od ustalonego stanu faktycznego.

5. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; oraz (2) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

6. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez inny system płatności, np. PayU/Tpay bądź PayPal transakcje realizowane są na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu oraz protokole reklamacji.

REKLAMACJE ROZPATRYWANE SĄ INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO ZAMÓWIENIA.

7. Reklamacje mogą zostać odrzucone z powodu:

 • różnica w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach;
 • uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia);
 • uszkodzenia wynikające w rozmiarach
 • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

 

Sklep informuje jednak, iż wszystkie zgłoszenia reklamacyjne weryfikowane są w trybie indywidualnym, a powyższe powody odrzuceń reklamacji są jedynie przykładowymi.

Na produkty z kategorii: OUTLET w Sklepie Kupującemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad towarów, o których Kupujący został powiadomiony przed dokonaniem zakupu – art. 557 §1 kodeksu cywilnego.

Dotyczy Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Jednoosobowym:

8. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym Konsumentem albo niebędącym Przedsiębiorcą Jednoosobowym, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady Towaru.


X. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Markvians.pl nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Markvians.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@markvians.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.


XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

6. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między markvians.pl a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej dostępny pod adresem: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


XIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MarkVians sp. z o. o. ul.Wilanowska 10 lok 1 05-520 Konstancin Jeziorna e-mail: kontakt@markvians.pl. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się na adres e-mail: kontakt@markvians.pl.

2. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO,
 • w celu wysyłania Newsletter’a na podstawie zgody i art. 6 ust. 1 a RODO,
 • a także do celów marketingowych, tj. zwiększenia sprzedaży np. przez algorytmy rekomendacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

 

3. Prawnie uzasadnione interesy w sferze marketingu polegają w szczególności na:

 • ograniczonym profilowaniu wykonywanym przez QuarticOn S.A. m. in. w chmurze obliczeniowej, specyficznych dla działalności sklepu internetowego (dalej – Platformę) w celu wykorzystania tzw. algorytmów rekomendacyjnych; innymi słowy będziemy podpowiadać Ci, jakie podobne produkty do już kupionych mogłyby Cię jeszcze zainteresować lub chcielibyśmy, żeby Cię zainteresowały,
 • korzystaniu z usług Facebook i Google jako współ administratorów danych osobowych, jeśli logujesz się do naszego sklepu przez te usługi lub jesteś na naszym fanpage’u lub Instagramie Royalfashion.pl; w szczególności logując się przy zakupie przez Facebook lub Google ujawniasz swoje dane osobowe tym firmom i umożliwiasz ich przetwarzanie w zakresie wynikającym z ich polityką prywatności.

 

4. Prawnie uzasadnione interesy polegają poza tym na ujawnieniu Pani/a danych osobowych obsłudze prawnej w celu zapewnienia zgodności działania naszego sklepu z prawem, tj. m. in. w celu realizacji zasady legalności przetwarzania danych osobowych wynikającej z RODO.

5. Dane są udostępniane:

 • Platformie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych wyżej opisanych;
 • Facebook, Google są administratorami Twoich danych osobowych – których my jesteśmy współadministratorem – w przypadku logowania się do naszego sklepu przez usługi tych firm; w tym przypadku Pana/-i dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ich politykami prywatności także w pewnym zakresie w USA, gdzie zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej jest wystarczający poziom ochrony Twoich danych;
 • firmie QuarticOn S.A., która w oparciu o technologię AI pomaga nam zaproponować Panu/i produkty, którymi możesz być zainteresowany;
 • firmom kurierskim zgodnie z aktualnym wykazem możliwości wysyłki, z których Poczta Polska przekazuje Pana/-i dane poza obszar UE, tj. do USA, gdzie zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej jest wystarczający poziom ochrony Pana/-i danych – w celu należytego wykonania umowy sprzedaży w zakresie obowiązku przewozu;
 • obsłudze księgowej w celu należytego wykonania umowy sprzedaży;
 • obsłudze prawnej w celu zapewnienia zgodności z prawem naszej działalności.

 

6. Dane będą przechowywane przez okres wykonania umowy sprzedaży i trzech lat od jej wykonania przez nas jako administratora. Wymienieni wyżej współ administratorzy lub procesorze przechowują dane osobowe w okresach wynikających ze specyfiki ich działalności, np. obsługa księgowa – przez okresy przedawnienia należności publicznoprawnych i trwania obowiązków archiwizacyjnych, obsługa prawna – przez okres trzech lat od rozwiązania z nią przez nas współpracy, Facebook, Google, firmy kurierskie – przez okresy wynikające z ich polityką prywatności. QuarticOn S.A. przetwarza dane do rozwiązania z nim przez nas umowy lub jej wygaśnięcia.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia. Przysługuje Panu/i ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli zgodził się Pan/i na wysyłanie Newslettera, to przysługuje Panu/i w każdej chwili prawo do cofnięcia tej zgody, tj. rezygnacji z Newslettera.

8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. W przypadku niepodania danych osobowych umowa sprzedaży nie będzie mogła zostać zawarta i wykonana. Ograniczone profilowanie – algorytmy rekomendacyjne – jest aktualnie standardem rynkowym, jednak jeśli nie chcesz, żeby ono miało w stosunku do Ciebie miejsce, to możesz je ograniczyć wykluczając zbieranie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. To ograniczone profilowane nie jest podstawą żadnej naszej decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Dane osobowe, a w szczególności adres e-mail oraz numer zamówienia, są przekazywane firmie Trusted Shops GmbH w celu wysłania zapytania o zadowolenie klientów po złożonym zamówieniu w ciągu 7 dni kalendarzowych oraz w celu zapewnienia klientowi praw związanych z transakcją.


XIV. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy markvians.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Umów Sprzedaży zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2021.